Vatten och vetande 8

Har fått svar från Livsmedelsverket. Det jag frågade om hittar du längre ner i “Vatten och vetande 7” där jag kort och enkelt formulerar om det inte är dags att införa EN standard olika aktörer bör följa när det gäller indelning av vattenhårdhet och dosering av tvättmedel. Det för att underlätta för konsumenter och därigenom bättre skydda miljön.
Kanske är det nu inte Livsmedelsverkets bord att tycka och propagera, kanske är det en politisk fråga? Jag ställer följdfrågan tillbaka till Livsmedelsverket.
Under tiden kan du ju läsa det svar jag dock fått. Och jag är ledsen Livsmedelsverket, men jag tycker inte det är ett svar på vad jag frågade efter alls. Och är det så här verket brukar formulera svaren på folks inkommande enkla frågor så uppmuntrar det inte heller precis till någon större dialog mellan myndighet och medborgare, som jag ser det. Är jag dum?

“Hej!

Vattnets hårdhet bestäms av halterna av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) i vattnet. Det finns olika typer av hårdhet, totalhårdhet och karbonathårdhet. I olika länder använder man olika skalor för att uttrycka hårdhet. I Sverige använder vi vanligtvis antingen totalhårdhet uttryckt i Ca mg/l (= Totalhårdhet, summa Ca+Mg) eller tyska hårdhetsgrader °dH i dricksvatten. Totalhårdheten uttryckt i Ca beräknas från kalcium och magnesium. För att få hårdheten i tyska hårdhetsgrader används omräkningsfaktorn 0,14. Totalhårdhet, summa Ca+Mg = 14 mg/l motsvaras alltså av 14 x 0,14 = 1,96 °dH.

Den vanligaste skalan i Sverige för att bedöma vattnets hårdhet är den som angavs i Meddelanden från Kungliga Medicinalstyrelsen Nr 122 Fysikalisk-kemiska vattenundersökningar, även Nationalencyklopedin hänvisar till den skalan:

  Totalhårdhet, summa Ca+Mg mg/l Omräknat till tyska hårdhets-grader, °dH Avrundat, °dH
Mycket mjukt 0 -15 0 – 2,1 0 – 2
Mjukt 15 – 35 2,1 – 4,9 2 – 5
Medelhårt 35 – 70 4,9 – 9,8 5 – 10
Hårt 70 – 150 9,8 – 21 10 – 21
Mycket hårt 150 – 21 – 21 –

 Andra länder kan använda andra indelningar.

 I Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) finns separata gränsvärden för kalcium (100 mg/l) och magnesium (30 mg/l), men inget gränsvärdet för totalhårdhet.

 Vänliga hälsningar

 Agneta Tollin
Statsinspektör
Enheten för inspektion

Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
http://www.livsmedelsverket.se”

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Miljö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s